لی کریز لس j12مواد کمکی رنگرزی

     

ماده ضد شکستگی پارچه برای کلیه الیاف و روشها
پایه شیمیایی : پلیمرهای روان کننده
خاصیت یونی : آنیونیک
خاصیت حل شوندگی: درآب گرم حل می شود.
PH (محلول 10%) : 7.3-6.7

خواص
- با کم کردن سایش و اصطکاک از شکستگی و خط چروک جلوگیری می کند.
- به علت کف کم در جت قابل استفاده می باشد.
- قابل استفاده برای کلیه الیاف
- قبل از رنگرزی به حمام اضافه می شود.

مقدار و محدوده كاربرد

در کلیه روشهای رمق کشی و برای کلیه الیاف 2-1 درصد وزنی کالا


انبارداری: در انبار های سربسته و دور از سرما نگهداری شود ،در صورت یخ زدن حتماً گرم و همزده شود.
مدت انبارداری : 12 ماه