لی پرس DC 35/50مواد کمکی رنگرزی

     

دیسپرس کننده و یکنواخت کننده برای پلی استر ضد الیگومر
پايه شيميايی : ترکیبات کندانسه و آلکیل آریل پلی گلایکول اتر
خاصيت يونی : نانيونيك /آنیونیک
شكل ظاهری : مايع ویسکوز قهوه ای
خاصیت حل شوندگی : به راحتی در آب قابل حل مي باشد.

خواص
- یکنواختی کامل در رنگرزی پلی استر
- به علت عدم کف قابل استفاده در جت و اتوکلاو
- حذف رسوبات الیگومر در ماشین آلات
- افزایش ثبات های کالای رنگرزی شده
- جلوگیری از تجمع رنگ و تشکیل رسوبات رنگ در حمام رنگرزی

مقدار و محدوده کاربرد

1-2 g/l 1- رنگرزی پلی استر:
2-3 g/l 2- شستشوی بعد از رنگرزی پلی استر:
0.5-1 g/l 3- رنگرزی خمی:
1 g/l 4- در حمام مواد تکمیلی:

انبارداری: در انبارهای سر بسته و دور از سرما نگهداری شود ، در صورت یخ زدن حتماً گرم و همزده شود.
مدت انبارداری : 12 ماه