لی گاتور 41 کنزمواد کمکی رنگرزی

     

لیگاتورمخصوص خمير چاپ
پايه شيميايي: پلي گليكول اتر
خاصيت يوني : نانيونيك
شكل ظاهري : مايع شفاف
خاصيت حل شوندگي : به هر نسبتي در آب قابل حل مي باشد .

خواص
- جهت خمير اصلي چاپ مورد استفاده قرار گرفته و مدت زيادي پايدار مي ماند .
- الكتروليت هيچگونه تاثيري بر روي لیگاتور 41 كنز ندارد .
- جلوگيري از گرفتن سوراخهاي شابلون مي كند .
- بعد از عمليات چاپ به راحتي قابل شستشو مي باشد .

محدوده و مقدار كاربرد

- خمير چاپ پيگمنت

غلظت دهنده شيميايي 15.0 g/kg
آمونيوم سولفات 2.0 g/kg
لیگاتور 41 كنز 10.0 - 15.0 g/kg
اوره 100.0 g/kg
بيندر 80 - 100 g/kg
نفت 200.0 - 400.0 g/kg
آب X g/kg
رنگ پيگمنت Y g/kg

- خمير چاپ راكتيو

آلجينات ( محلول 5/5% ) 250.0 g/kg
امولگاتور 41 كنز 10.0 - 15.0g/kg
سودا 20.0 g/kg
اوره 180.0g/kg
نفت 200.0 - 400.0g/kg
آب X g/kg
رنگ راكتيو Y g/kg

بسته بندي : بشكه هاي 60 كيلويي
انبارداري : در مقابل سرما محافظت و دربشكه هاي دربسته نگهداري شود و اگر درسرما نگهداري مي شود بايستي قبل از مصرف در دماي 35 - 40 درجه حرارت داده تا بصورت هموژن درآيد .
مدت انبارداري : 12 ماه