لی توژن Wمواد کمکی رنگرزی

     

روغن مخصوص چاپ
پايه شيميايي : روغن معدني خود امولسيون شونده
خاصيت يوني : نانيونيك
شكل ظاهري : مايع زرد رنگ
خاصيت حل شوندگي : به هر ميزان قابليت امولسيون شوندگي در آب را دارد .
PH : خنثي

خواص
- ايجاد زير دست نرم در قسمت چاپ شده و كاهش شكستگي
- جلوگيري از گرفتگي سوراخهاي شابلون و امكان چاپ با متراژ بالا بدون نياز به شستشوي شابلون .
- برطرف نمودن غلظت دهنده در شستشوي نهايي به كمك اين ماده آسانتر مي گردد .
- دستيابي به چاپ يكنواخت تر با استفاده از لی توژن

دامنه كاربرد
قابليت مصرف در انواع خميرهاي چاپ با تمام تكنيكهاي چاپ را دارد .

نسخه راهنما
LEETOGIN W 30 - 50 g/kg خمير مادر
LEETOGIN W 10 - 30 g/kg خمير آماده چاپ

انبارداري : اين ماده نسبت به سرما حساس نبوده و حداقل 12 ماه قابليت انبارداري دارد . پس از اين
مدت توصيه مي گردد بطور آزمايشي در آزمايشگاه تست گردد .
بسته بندي : بشكه هاي 60 كيلوگرمی