لیدوواکس N61نرم کن

     

نرم کننده نخ و پارچه با خاصیت آنتی استاتیک
پايه شيميايی : امولسیون پارافین و آنتی استاتیک
خاصيت يونی : نانيونيك
شكل ظاهری : امولسیون شیری ویسکوز
PH (محلول 10%) : 8-6
خاصیت حل شوندگی : در آب50-40 درجه سانتی گراد به راحتی قابل حل می باشد.

خواص
- ایجاد زیر دست لغزنده و پر بر روی پارچه و الیاف
- خاصیت آنتی استاتیک
- افزایش خاصیت دوخت پذیری پارچه
- با حرارت ایجاد زردی نمی کند.
- در مقابل سختی آب مقاوم می باشد.
- قابل استفاده با سایر مواد تکمیلی

مقدار و محدوده كاربرد
برای کلیه الیاف و پارچه ها بسته به زیر دست مورد نظر :

  • Leedowax N61: 10-40 g/l
  • Pick up : 80%
  • Dry at : 130°c


انبارداری: در انبارهای سر بسته و دور از سرما ، قبل از مصرف حتماً همزده شود.
مدت انبارداری : 6 ماه