لی فیل RBنرم کن

     

پر کننده با خاصیت انعطاف پذیری جهت بهبود زیر دست
نوع ماده : دیسپرس رزین های سنتتیک
خاصيت يونی : نانيونيك
شكل ظاهری : شیری رنگ
PH : 5/7 - 5/8
ماده جامد : 50%

خواص
ايجاد زيردست پر و انعطاف پذیر
بهبود قابليت دوخت پذيری پارچه
افزايش عمق رنگ بخصوص شیدهای تیره

مقدار و محدوده كاربرد
قبل از اختلاط با سایر مواد تکمیلی حتما تست سازگاری انجام شود
لی فیل RB را ميتوان به هر نسبتی با آب رقيق نمود . اين ماده قابل استفاده در هر دو روش فولارد و رمق كشی ميباشد .

جهت سیستم رمق کشی 
Leefill RB: 1-4%
Temperature: 40-45°C
Time: 20–30min
PH: 5
جهت سیستم فولارد 
Leefill RB: 15-60 g/l
PH 4-5
Drying 130°C


انبارداري
لی فیلRB نسبت به سرما و يخ زدگی حساس ميباشد . در محيط های سرپوشيده و دمای 20 حداقل 9 ماه نگهداری شود .