لی فازین OCAنرم کن

     

نرم كن كاتيونيك با نرمی فوق العاده بر روی کلیه الیاف
پايه شيميايی : مشتقات آميد اسيدهای چرب
خاصيت يونی : كاتيونيك
شكل ظاهری : مایع ویسکوز زرد رنگ

خواص
- ايجاد زير دست نرم و لغزنده
- خاصيت آنتی استاتيك
- قابل استفاده با مواد تکمیلی نانیونیک و کاتیونیک
- پايدار در مقابل حرارت

مقدار و محدوده كاربرد
- قابل استفاده بر روی کلیه الياف
- قابل استفاده در کلیه روش های مداوم و غيرمداوم

جهت سیستم رمق کشی 
LEEFAZIN OCA:  1.0-2.5%
Temperature: 30-50 degC
Time: 20-30min
PH: 4-6
   
جهت سیستم فولارد 
LEEFAZIN OCF: 15-25 g/l
Pick Up 70-90%
   

مدت انبارداری : 12 ماه